Grupper

Träningsgrupp ”SS”, (simma/springa)

Mål:
Träningsmoment:

 

NIU (Simmare som valt att studera på Simgmnasiet)

Motsvarar Fas 6 i SSF 4: “Träna för att prestera”

Ålder: 16-19+

Utveckling till personligt utformad träning med detaljerad uppföljning och skarp analys. Kunna välja ut och särskilja olika tränings- och tävlingsmetoder. En internationell utblick är nödvändig för att förstå konkurrensförutsättningarna. Målet är att använda all kunskap, erfarenhet och de skarpa metoder som behövs för att med precision trimma in egenskaperna att samverka vid ett tillfälle.
Simmarens absolut största prestation skall möjliggöras och sedan bibehållas vid kommande tävlingar. De simmare som har en vilja, ambition, erfarenhet kunskap och talang som kräver en ytterst elitsatsning kan behöva gå in i denna fas redan vid en kronologisk ålder av 14 år. Ytterligare ökning av träningsvolym och –intensitet.
• Fokuseringen på och kontinuerlig analys av den fortsatta utvecklingsmöjligheten är viktig.
Utvecklingen måste räcka i alla de år som krävs för att nå fram.
• Träning skall ske av alla energisystem och kraftnivåer i specifika simsätt.
• Teknikprecision och effektivitet under stress går alltid hand i hand med
den ökade träningsvolymen.
• Uppmuntra simmare att tävla i flera olika simsätt och distanser.
• Träning på den yttersta elitnivån (upp till 9-12 pass per vecka) kräver ett
kompromisslöst åtagande från både simmare och tränare och andra stödpersoner.
• Styrketräning med fria vikter och med specialiserade utrustningar är ett
nödvändigt inslag.

Mästerskap
Motsvarar Fas 5  i SFFs utvecklingstrappa.”Träna och tävla”

Ålder: 13/14 till 18 (varar 3-5 år)
Övergång till att påverka de specifika egenskaperna och de egenskaper som har sin mognads stopp under denna fas. Tävlande på en allt högre nivå med toppresultat som mål. Taktisk utveckling. Stor tålighet i motivation och koncentration. Förstå olika träningsformer och metoder. Träningsvolymen och -intensiteten ökar, ibland drastiskt. Det är viktigt att hålla fokus på den personliga progressionen och utvecklingen för att undvika alltför stora och plötsliga överbelastningar. Förskjutningen av fokus sker från teknik till mera fysik. För att ta till vara möjligheten att till fullo utveckla den aeroba förmågan, är det lämpligt att i denna fas:
• Ge lågintensiv aerob träning hög prioritet men även höga aeroba intensiteter med anaeroba inslag måste införas och gradvis öka. Högre intensiteter i träningen gör det kritiskt att bibehålla tekniken.
• Övergå från generell träning av flera simsätt till mera specialisering.
• Långbaneträning bör bedrivas i hög grad och året runt, då denna
uppskattningsvis kräver 10-15 % högre kondition och uthållighet.
• Simmare uppmuntras att delta i så många träningar som möjligt.
Morgonträning bör introduceras under skolåret för de bästa på denna nivå.
Ett val mellan simning och andra aktiviteter kan vara nödvändigt.
• Kontinuerlig träning utan avbrott mellan säsongerna genomförs för att den
aeroba träningsgraden inte skall sjunka och därmed begränsa prestationen.
• Landträning bedrivs med primär betoning på kroppshållning, balans och
inlärning av styrketräning.

Medley

Mål:
Träningsmoment:

 

Fas 2 “Lära sig träna”
Ålder 11-14. (varar i 3 – 5 år)
Utgår från allmänna och övergår alltmer till specifika kunskaper och erfarenheter. Brett
orienterande. Olika träningsformer och metoder prövas. Ett skifte i fokus sker från undervisning till arbete med att befästa den effektiva tekniken under gradvis längre arbetstider och under ökad intensitet. Balans mellan teknisk och fysiologisk kapacitetsutveckling är mycket viktig. Färdigheterna i alla simsätt utvecklas. Även om simmarna uppvisar stor talang för vissa grenar ska den långsiktiga utvecklingen ligga i
fokus. Att träna och tävla i medley är ett sätt att hålla kvar utvecklingen av alla simsätt.
Träning 5-6 gånger per vecka, men inte färre än fyra. Bygg upp långtidsuthålligheten i tekniken med gradvis ökande metertantal. De färdigheter som etablerats i Fas 1 måste vidareutvecklas och får inte förloras när träningsmängden ökar. Detta gäller även för motivation och driv.
• Utveckla bensimning i alla de fyra simsätten. Bensimning utan
bensparksplatta underlättar inlärning av ett effektivt vattenläge.
• Maximera antalet träningsveckor per år. Formtoppa för att mäta
tävlingsresultat så sent som möjligt i varje säsong.
• Simma året runt.
• Delta i andra idrotter och aktiviteter utan att det kolliderar med simningens
utvecklingsmål.
• Påbörja stretching och styrkegymnastik för att nå maximal omfattning vid
17 -19 års ålder.
• Tränarna måste vara kreativa göra upplevelsen av den stegrade
träningsmängden kul och njutbar. Kom ihåg “älska simning” och vatten. De bästa
ungdomstränarna ska ha en särskild förmåga att göra hårt arbete roligt.

Teknik

Mål:
Träningsmoment:

 

Fas 2 “Lära sig simma”
Ålder: <11 år. (varar i 2 – 5 år)
Fokus ligger på teknik och driv/motivation. Teknikfärdigheten skall utvecklas från de
grundläggande färdigheterna, flyta, balansera och glida till förmågan att kunna skapa optimala motståndsförutsättningar under den aktiva framdrivningen. Vid 11 års ålder skall simmarna uppnå färdigheter som gör det möjligt för dem att både träna och tävla med en fortsatt effektiv teknik trots uttröttning. Unga idrottare skall börja simma regelbundet inte senare än 9-10 årsåldern. Regelbunden vistelse i vatten är nödvändig och önskvärd, minst två gånger per vecka och åtta månader per år. Tränarna och instruktörerna skall betona de korrekta grunderna för simtekniken och den sociala skolningen till simning.
Att få ungdomarna att “älska vatten” är en bra målsättning. Alla simsätt skall läras ut.
• Bensimning och benträning är viktig för såväl konditionen såväl som för tekniken.
• Allmän bred fysisk träning skall uppmuntras.
• Lågintensivt och teknikorienterad simning i kombination med att pröva max.
• En liten progression av träningsvolym och intensitet.